23 Kasım 2021 Salı

Kan Grupları Sistemi 

(ABO Sistemi ve Uyuşmazlığı)


Kan grupları bakımından insanlar ABO sis- temine göre 4 gruba ayrılırlar. Alyuvarla- rinda yalnız A antijeni bulunanlar A gru- bunu oluşturur. Ülkemizde bu tipten olanlar %43 oranındadır. Bunların serumlarında antikor olarak anti-B aglutinini bulunur. Alyuvarlarında yalnız B antijeni bulu- nanlar B grubundandır. Bunların serumlarında ise anti-A aglutinini vardır. Ülke- mizde bu gruptan olanlar % 10 dolayındadır. AB grubundan olanların alyuvarla- rinda A ve B antijeni bir arada bulunur. Serumlarında ise hiç izo-antikor yoktur. Bu sebeple hem A hem de B grubundan kan alabildiklerinden bunlara «genel alici» da denir. AB grubundan olanlar nüfusu muzun ancak %5 ini oluşturur. O grubun dan olanlar %43 oranındadır. Eritrositlerinde A ya da B antijeni bulunmaz. Bu nedenle O kan grubu Almanca olumsuz, yok anlamına gelen (ohne) sözcüğünden alinan o harfi ile tanımlanır. Bizde yanlış clarak buna "sıfır" grubu da denir. Bunların serumlarında nem anti - A hem de anti-B izo-antikorları vardır. O grubu eritrositler anti-A ve anti-B antikorlarıyla aglu

tine olmadıklarından o kan grubundan olan kişiler kan verme açısından «genel verici» olarak kabul edilirler. Kan merkezleri tarafından çok aranan kişilerdir.


Son araştırmalar O grubundan olanların eritrositlerinde H antijeni bulunduğunu ortaya koymuştur. Doğum sırasında insanlarda anti-A veya anti-B antikorları yoktur. Bu antikorların ilk haftalarda barsaktaki bakteri ve virüslerin ürünleriyle bağışıklık sonucu geliştiği sanılmaktadır.

insanlara çeşitli sebeplerle kan vermek gerektiğinde kan grupları büyük önem kazanmaktadır. Uygun kan verilmezse kan, damarlarda pıhtılaşmakta (aglutinasyon) veya parçalanmakta (hemoliz) ve ayrıca alerji, anaflaksi ve şok gibi ağır durumlara neden olmaktadır. Kan verilecek kimsenin kanının vericinin kan grubuna uy. gun olup olmadığına dikkat edilmesi gerekmektedir . Aynı kan grupları arasında bile alt gruplar nedeniyle uyuşmazlık olanin kanıyla bir lam üzerinde karıştırılarak bilir. Bundan ötürü hastanın kanı, vericinin kanı ile bir lam üzerinde karıştırılarak pıhtılaşma olup olmadığı saptanmalıdır. Bu işleme karşılaştırma ya da cross-matching denir.


Kan nakil sırasında çeşitli ABO kan grupları bileşimini gösteren şema

Kan verilecek kimsenin kanı vericinin kan grubuna mutlaka uygun olmalıdır. Aksi takdirde çeşitli hastalıklar ortaya çıkmakta, ok gibi ağır durumlara neden olabilmektedir.
Post a Comment:

Bu Site, Tema Web Tasarım Tarafından Hazırlanmıştır.